כללי

1.    ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של MASKK (להלן:"האתר"). האתר הנו בבעלותה של OBGmode (להלן "החברה").
2.    תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, אולם הנם מיועדים לגברים ונשים כאחד.
3.    משתמשים אשר גילם אינו עולה על 18 (להלן:"קטינים") נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את הממונים החוקיים עליהם (להלן יחדיו:"ההורים") בדבר תנאי שימוש אלו ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים בשימוש ו/או פעילות באתר בדבר תנאי השימוש וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי שימוש אלו. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי השימוש.
    
השימוש באתר

4.    הכניסה לאתר ו/או שימוש בו כפופים לתנאי השימוש המפורטים להלן (כולל כל שינוי עתידי בהם) ומעידים על הסכמתך ואישורך לתנאים אלו ולפיכך הנך מתבקש לעיין בהן בקפידה ולשוב ולהתעדכן בשינויים שיבוצעו בהם מעת לעת (אם וככל שיבוצעו). באם אינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש הנך מתבקש שלא להיכנס לאתר ו/או לבצע באתר פעילות ו/או שימוש כלשהם. למשתמש באתר לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי השימוש ו/או שינויים.

5.   הנך רשאי להשתמש באתר למטרות אישיות ובלתי מסחריות בלבד. חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או כל חלק ממנו שימוש, מכל סוג שהוא, לכל מטרה שאיננה לצורך שימוש אישי.
למען הסר ספק יובהר כי אין להשתמש, בכל דרך, בתכנים, טקסטים, שמות, עיצובים ותכנים גראפיים, מוסיקה, קבצים, תמונות, תצלומים, סרטונים (אודיו, וידאו וצילומי סטילס מוידאו), מלל, לוגואים, סימנים וכל חומר אחר המופיע באתר האינטרנט של MASKK כולל בהודעות ופרסומים באתר ו/או בדיוורים של האתר ו/או בכל חומר שיווקי ו/או פרסומי אחר של האתר (להלן: "התכנים").
יובהר, כי במסגרת השימוש בתכנים למטרה אישית ובלתי מסחרית בלבד הנך נדרש ומחוייב להשאיר את התכנים בנוסחם המקורי בצירוף ההודעות הנוגעות לזכויות היוצרים והבעלות על התכנים, כפי שפורסם באתר, ולא לעשות כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף בתכנים כאמור ו/או לא לבצע כל פיתוח ו    /או שינוי של התכנים.

6.   הנך מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש באתר אשר הנו בניגוד לדין ו/או בלתי מוסכם ו/או פוגעני.
שחרור מאחריות
7.    האתר בכללותו- לרבות כל מידע באתר (כולל מידע אשר הגישה אליו הנה באמצעות האתר) והתוכנה העומדת בבסיס האתר- מוגש ומועמד לרשותכם כמות שהוא ("AS IS"). השימוש באתר ובשירותיו ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה ולא יוצר כל יחסים בינך לבין החברה אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי שימוש אלה.
8.    החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר ו/או בשימושים הניתנים באתר ו/או בתנאי שימוש אלה (לרבות בין היתר להוסיף ו/או לגרוע מכל חומר המפורסם באתר, לעצבו מחדש, להחליף תכניו), בכל עת מכל סיבה, ללא כל צורך להודיעך על כך מראש וללא כל אחריות מצדה.
9.    החברה אינה מתחייבת כי השימוש באתר יינתן כסדרו לא הפרעות ו/או הפסקות ו/או טעויות ויהא חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה, תקלות, נזקים, כשלים (לרבות בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת של החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מספקיה), או ייפגע מכל סיבה אחרת.

10.    בכפוף לכל דין, אין החברה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא, לגבי המידע, החומר והפעולות באתר ו/או אשר הגישה אליהם הנה באמצעות האתר ו/או לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר ו/או בקשר לשימושך באתר (לרבות בין היתר לגבי השימוש בתכניו ובשירותיו).
11.    החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימושך באתר
ו/או בשירותיו, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, במקרה בו הפרת את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי בצעת שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר.
12.    החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, לרבות עגמת נפש, שייגרמו לך ו/או לרכושך בקשר לשימושך באתר ובקשר לכל המפורט בסעיפים 8-13 לעיל.
תוכן האתר
13.    המוצרים המוצגים באתר עומדים למכירה בחנויות MASKK עד גמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
14.    התמונות ו/או התיאורים ו/או העיצובים של המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד.
15.    תתכנה טעויות ו/או אי דיוקים ו/או השמטות של מידע המוצג באתר והחברה איננה אחראית בגינם.
16.    במקרה בו נפלה טעות במחיר המוצר ו/או במידה ומחיר המוצר לא התעדכן באתר לא יחייב הדבר את החברה ובכל מקרה המחיר הקובע יהא זה המוצג בחנויות החברה.
17.    ט.ל.ח
קניין רוחני
18.    כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות בין היתר: זכויות יוצרים, סימני מסחר, מאגרי מידע, פטנטים, מדגמים, ידע, סודות מסחריים ואיסוף המידע האישי של המשתמשים באתר, הינן בבעלותה של החברה או של צד שלישי אשר הרשה לחברה להשתמש בהן.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, להעביר,לשנות, לעבד, לשכפל, לתרגם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי את הנ"ל או כל חלק מהם, בכל אמצעי ובכל דרך, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש.
19.    שם החברה וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש.
קישורים באתר
20.    באתר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט, שאינם האתר ו/או בבעלות החברה. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר (אפילו קיים סימן משותף של החברה ושל בעלת דף האינטרנט אליו מפנה הקישור) אינה מלמדת על ידיעה ו/או הסכמה של החברה לתוכנו או על היות תוכן האתר המקושר אמין, מלא, עדכני או בעל כל היבט אחר, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם מתאימים לצרכיך, או שהנך מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם ו/או מהסתמכות עליהם.
מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לך ו/או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או התכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות קישור הקיים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
שיפוי
21.    הנך מצהיר ומתחייב בזאת לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד), עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
הדין וסמכות השיפוט
22.    תנאי שימוש אלו, כמו גם כל התקנונים ו/או תנאי השימוש הנוספים המופיעים באתר, כפופים לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומם תהיה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב.
צור קשר
23.    בכל הקשור באתר ניתן לפנות לכתובת הבאה:
MASKK

ת.ד 57669

תל אביב

6157601
פניות כאמור ניתן אף לבצע לטלפון:0503000808 או בדוא"ל: [email protected]